เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติวัดวังสำเภาล่ม

     วัดวังสำเภาล่ม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้น โดยไม่ทราบว่าภิกษุรูปใด เป็นผู้ดูแลวัดเป็นรูปแรก เดิมมีที่ดินประมาณ ๑๖ ไร่ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีโรงเรียนประถมตั้งอยู่ในวัด โดยใช้เนื้อที่ของวัดประมาณ ๕ ไร่ ๕๐ตารางวา (ต่อมาทางวัดได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก) 

      เดิมทีวัดวังสำเภานี้ มีชื่อเรียกว่า "วัดโคกอีแร้ง" หรือ "วัดยางขี้แร้ง" ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมาของชาวบ้านว่า ที่บริเวณวัดนี้ มีต้นยาง สูงใหญ่ ขึ้นเป็นจำนวนมาก และบนต้นยางใหญ่นี้ จะมีนกแร้งมาเกาะทำรังอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมาต้นยางใหญ่ได้ถูกชาวบ้านตัดไปสร้างบ้านจนหมด เพราะมีประชากรมากขึ้น ต้นยางจึงหมดไป นกแร้งหาที่อาศัยไม่ได้ เลยพากันย้ายไปอาศัยที่อื่น

     บริเวณวัดวังสำเภาล่มแห่งนี้ ติดกับ แม่น้ำท่าจีน หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสุพรรณ การสัญจรขณะนั้นจะใช้ทางน้ำเป็นหลัก และการค้าขายก็จะใช้ทางเรือ โดยมีเรือตะเภาจีนลำเล็กๆ เป็นเรือค้าขาย

     บังเอิญเวลานั้นมีคนจีนขายของเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำพวกเกลือบ้าง กาแฟโอเลี้ยงบ้าง และของที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ ก็มีพวกคนจีนมาค้าขายกันมากมาย พอถึงบริเวณหมู่บ้านนี้ แม่น้ำจะไหลเป็นทางคดเคี้ยวเป็นวังน้ำวน จะยากแก่ผู้ที่ไม่เคยพายเรือมาบริเวณนี้มาก่อน ทำให้เรือล่มอยู่เป็นประจำ จึงเรียกวัดนี้หรือบริเวณหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเรือตะเภาล่ม หรือ วัดวังตะเภาล่ม

     มีอีกนัยหนึ่งเล่าว่ามีคนชื่อตาเภา พายเรือมาบริเวณวัดนี้ ทำเรือล่มแล้วตาเภาหายไปจึงเรียกว่า วัดเรือตาเภาล่ม ประกอบกับต้นยางบริเวณวัดนี้ถูกโค่นออกไป และนกแร้งก็ไม่มาอยู่อาศัย ชื่อวัดยางขี้แร้ง หรือ วัดโคกอีแร้ง ก็อันตรธานหายไป  ต่อมาคนก็เรียกเพี้ยนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงเรียกชื่อว่า วัดวังสำเภาล่ม หรือ หมู่บ้านวังสำเภาล่ม

ประวัติเจ้าอาวาส

watwangsumpaolom

     ตามคำบอกเล่าของ คุณโยมจุน โสขุมา อายุ ๘๖ ปี (อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มที่ลาสิกขาบทไป) ว่า เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มนั้น ที่มีใบตราตั้งทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน เท่าที่จำได้มีเพียง ๗ รูปเท่านั้น และที่ดูแลรักษาการณ์อีก ๒๐ กว่ารูป ส่วนมากจะลาสิกขาบทไป ฉะนั้นจึงกล่าวประวัติเจ้าอาวาสตั้งแต่ปัจจุบันให้ทราบโดยทั่วกัน

เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ เจ้าอธิการอุย
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ (ลาสิขาบท) ปกครองวัด ๑๐ ปี โดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ เจ้าอธิการเพชร
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๒๐ ปี โดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระครูเย็น
เป็นพระครูประทวน (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๗ ปีโดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ พระอธิการจุน  ฐานุตฺตโร
ต่อมาเป็นพระครูประทวน และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ ได้รับพระราชทาน ๕ ธ.ค.๒๕๒๕ (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๒๕ ปี โดยประมาณ

เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต น.ธ.เอก ป.ธ.๔
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโทที่ พระครูสิริธรรมประโชติ ๕ ธ.ค.๒๕๓๑ ยังไม่ทันได้รับ มรณะภาพก่อน ปกครองวัด ๔ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑

เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ พระมหาไพโรจน์ ปัญญาทีโป น.ธ.เอก ป.ธ.๕
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอกที่ พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์ ๕ ธ.ค.๒๕๓๘ (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๙ ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙

เจ้าอาวาสรูปที่ ๗ พระอธิการประจักษ์ อุตฺตมปญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ. ๑ – ๒
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช ต่อมาเป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระปลัดฐานานุกรม พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์ ๕ ธ.ค.๒๕๔๔ ปกครองวัดตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาส

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ ฉายา อุตฺตมปญฺโญ อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐

วิทยฐานะ ป.๖ น.ธ.เอก  ประโยค  ๑ – ๒

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
๒. เจ้าคณะตำบลนางบวช

ประวัติการศึกษา พระครูอุดมรัตนวัฒน์

พ.ศ.๒๕๒๖ - สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดอารี-ทวีวนาราม ตำบลดงคอน อำเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนาท
พ.ศ.๒๕๒๘ - สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๓๑ - สอบไล่ได้ ชั้นประโยค ๑ – ๒ สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๕๒ - กำลังศึกษาต่อในระดับชั้น ป.บ.ส.

งานด้านการปกครอง  พระครูอุดมรัตนวัฒน์

พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๔  เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๕๐  เคยปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัดฐานานุกรม ของพระครูพิทักษ์ธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช  วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์

 หมายเหตุ

- พระครูอุดมรัตนวัฒน์ บันทึก/เรียบเรียง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
- ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ http://wwspl.wordpress.com