เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี (วัดสามชุก)

        สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค FM ๑๐๐.๒๕ HMZ ก่อตั้งและเริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนา โดย พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก เป็นผู้ก่อตั้ง ณ ศาลาการปรียญวัดสามชุก เดิมชื่อว่า "สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก" โดยมี คุณดำรงค์ ล้อมลาย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอสามชุก เป็นผู้ดำเนินการ (ดีเจ) คนแรก จากนั้นจัดประชุมและแต่งตั้งกรรมการบริหารสถานี และมีผู้มาดำเนินการรายการต่อๆ มา

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะบุคคลจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน ๕๑ คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน ครั้งที่ 1 ณ วัดสามชุก ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อว่า "สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก" มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน และวางข้อกำหนดเรื่องการจัดผังรายการ รูปแบบการจัดรายการ โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่จะร่วมจัดรายการ การจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ทางคณะกรรมการบริหารรับไปพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยจัดทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน๒๕๔๖ และเปิดสถานีวิทยุฯ ในวันเดียวกัน นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือของทุกฝ่าย

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก มีหลากหลายรายการที่ชุมชนเป็นผู้จัดเอง เช่น รายการธรรมะ สุขภาพ ข่าวชุมชน เพลงลูกทุ่ง การศึกษา ข่าวทั่ว นิทาน สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากชาวสามชุกทุกระดับ ความพิเศษของสถานีวิทยุแห่งนี้ ก็คือ จะมีการเปิดสถานีตอนเช้าด้วยรายการธรรมะ และจะปิดสถานีด้วยรายการธรรมะอีกเช่นกัน เพื่อจะทำให้ผู้ฟังได้รับฟังธรรมะและซึมซับรับเอาธรรมะที่ได้ฟังไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        ปัจจุบัน สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ ๑๐๐.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ เปิดกระจายเสียงทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะ และสาระความรู้ ดำเนินรายการโดยพระคุณเจ้าจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี , ฆราวาส, ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รายการอีกส่วนหนึ่ง รับถ่ายทอดสัญญาณเสียง จากสถานีวิทยุ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และรายการ "คดีโลกคดีธรรม" รับถ่ายทอดสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมวัดดวงแข FM ๘๘.๗๕ HMZ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

โทร.035 - 571108

ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก FM 100.25 Mhz
โดยพระครูสุวรรณวิจิตร เป็นประธาน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล   รายการ
1 พระครูสุวรรณวิจิตร เสียงธรรมวัดสามชุก / แวดวงคณะสงฆ์ไทย
2 พระครูสังฆรักษ์พิพัฒน์ ธรรมปิติ
3 อ.แสวง คำสระน้อย เรารักวัฒนธรรมไทย / ครูเก่าเล่าขาน
4 อ.ละม่อม คำสระน้อย ชีวิตและสุขภาพ
5 ทนายพงษ์นรินทร์ อมรรัตนา กฏหมายเพื่อประชาชน
6 คุณสมพร สว่างศรี ข่าวสารบริการชุมชน
7 ผู้ใหญ่สมพิศ พวงปรึก สบาย สบาย สไตล์สมพิศ
8 คุณสมชาย กล้าหาญ สาธารณสุขเพื่อสุขภาพ
9 คุณเฉลิมวรรณ สว่างศรี กศน.เพื่อประชาชน
10 อ.อภิรดี ฟานเดอปุท บรรหารฯ 6 พาที
11 อ.ไพบูลย์ สายแก้วลาด นานาสาระ
12 คุณยงยุทธ พรรณกลิ่น ลูกทุ่งชลประทาน
13 คุณดำรงค์ ล้อมลาย ลูกทุ่งยามเย็น
14 อ.โสภณ อินทร์พยุง ธรรมะหลวงพ่อเทียน
15 อ.เอกอุดม อิงคะวะระ ธรรมะโอสถ (วัดทุ่งสามัคคีธรรม)
16 คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์ เก็บมาเล่าเช้าวันอาทิตย์
17 อ.วัฒนา หอมคันทรง อภิธรรมนำสุขสู่ชีวิต

* ข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2555

 

share now2