เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น. ฯ พณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครรัฐฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมภริยา ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ลานวัฒนธรรมวิถีไทยพวน งานสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนและงานทอดผ้าป่าสามัคคีไทยพวน ๒๓ จังหวัด ครั้งที่ ๕๙ ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

     โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์ของจังหวัดน่าน นายดงพล รุจิธรรมรัช นายอำเภอเวียงสา กล่าวประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนจังหวัดน่าน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

     นอกจากนั้นยังมี พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ แสดงจุดยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมกับเชิญชวนชาวไทยพวนที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย มาแสดงพลังความรักสามัคคีของหมู่คณะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

     ในโอกาสนี้ได้มีองค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่น ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ภาคเอกชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ตลอดจนชาวต่างชาติที่ได้มาเที่ยวชมและเยี่ยมเยื่อนให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน

     แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพียงของชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะชมรมไทยพวนจังหวัดน่านซึ่งนำโดยนายนิพล สมภารวงค์ และทีมงาน ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หวังว่ากิจกรรมของชาวไทยพวนทั่วประเทศจะเข้มแข็งพร้อมที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อที่บรรพบุรุษไทยพวนได้หวงแหนมา ให้คงอยู่คู่สังคมที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่.....ตลอดไป

ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า) SPB 01 - 05 หัวหน้าศูนย์ข่าว / ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง / ภาพ / รายงาน

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please